ตารางการเรียนออนไลน์ผ่านช่องการ Youtube 
นักเรียนสามารถรับชมการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง Youtube.com                  โดยโรงเรียนวัดทรงธรรมได้สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้จำนวน 6 ช่อง                  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6   อ่านต่อ....